Nghĩa của từ: patological

* log.
(thuộc) bệnh lý

Nghĩa trong từ điển StarDict:

patological
- (logic học) (thuộc) bệnh lý