Nghĩa của từ: pave

*
lát

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pave /peiv/
* ngoại động từ
 - lát (đường, sàn...)
!to pave the way for
 - (xem) way




Động từ BQT - Android App