Nghĩa của từ: paysheet work

* mt.
lập phiếu trả

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App