Nghĩa của từ: pendulum

* vl.
con lắc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pendulum /'pendjuləm/
* danh từ
 - quả lắc, con lắc
 - vật đu đưa lúc lắc
 - người hay do dự dao động
Động từ BQT - Android App