Nghĩa của từ: penetration

* vl.
sự xâm nhập, sự thấm vào

Nghĩa trong từ điển StarDict:

penetration /,peni'treiʃn/
* danh từ
 - sự thâm nhập, sự lọt vào, sự thấm qua
 - sự xuyên qua, sự xuyên vào
 - (quân sự) tầm xuyên qua (của đạn)
 - sự sắc sảo, sự thấu suốt, sự sâu sắc
Động từ BQT - Android App