Nghĩa của từ: pentagram

*
hình sao năm cánh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pentagram /'pentəgræm/
* danh từ
 - sao năm cánh
Động từ BQT - Android App