Nghĩa của từ: pentahedral

*
(thuộc) khối năm mặt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pentahedral /,pentə'hi:drəl/
* tính từ
 - (toán học) có năm mặt
Động từ BQT - Android App