Nghĩa của từ: pentahedron

*
khối năm mặt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pentahedron /,pentə'hi:drən/
* danh từ
 - (toán học) khối năm mặt
Động từ BQT - Android App