Nghĩa của từ: pentode

* mt.
pentốt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pentode /'pentoud/
* danh từ
 - (vật lý) Pentôt, ống năm cực
Động từ BQT - Android App