Nghĩa của từ: penumbra

* tv.
vùng nửa tối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

penumbra /pi'nʌmbrə/
* danh từ
 - vùng nửa tối
Động từ BQT - Android App