Nghĩa của từ: percentage

*
số phần trăm, phép tính phần trăm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

percentage /pə'sentidʤ/
* danh từ
 - tỷ lệ phần trăm
 - tỷ lệ; phần
=onlt a small percentage of his books are worth reading+ chỉ một tỉ lệ nhỏ (phần nhỏ) sách của anh ta là đáng đọc
Động từ BQT - Android App