Nghĩa của từ: percentage diagram

* kt.
sơ đồ phần trăm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App