Nghĩa của từ: percentile

* tk.
phân vi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

percentile
* danh từ(centile)+một trong những nhóm đóĐộng từ BQT - Android App