Nghĩa của từ: percentile chart

* tk.
đường phân phối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error