Nghĩa của từ: perforator

*
máy đục lỗ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

perforator /'pə:fəreitə/
* danh từ
 - máy khoan
Động từ BQT - Android App