Nghĩa của từ: perigee

* tv.
điểm cận địa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

perigee /'peridʤi:/
* danh từ
 - (thiên văn học) điểm gần trái đất (trên quỹ đạo của mặt trăng), cận điểm
Động từ BQT - Android App