Nghĩa của từ: perihelion

* tv.
điểm cận nhật

Nghĩa trong từ điển StarDict:

perihelion /,peri'hi:ljə/ (perihelion) /,peri'hi:ljən/
* danh từ
 - (thiên văn học) điểm gần mặt trời, điểm cận nhật (trong quỹ đạo của một hành tinh)
Động từ BQT - Android App