Nghĩa của từ: periodic group

* đs.
nhóm tuần hoàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App