Nghĩa của từ: permanency

*
tính không đổi, tính thường xuyên, tính thường trực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

permanency /'pə:mənənsi/
* danh từ
 - (như) permanent
 - việc làm lâu dài cố định; chỗ làm lâu dài cố định
Động từ BQT - Android App