Nghĩa của từ: permanent

*
không đổi, thường xuyên, thường trực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

permanent /'pə:mənənt/
* tính từ ((cũng) permanent)
 - lâu dài, lâu bền, vĩnh cửu, thường xuyên, thường trực; cố định
=permanent wave+ tóc làn sóng giữ lâu không mất quăn
=permanent way+ nền đường sắt (đã làm xong)
Động từ BQT - Android App