Nghĩa của từ: permanent magnetism

* vl.
hiện tượng từ dư

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error