Nghĩa của từ: permutability

*
tính hoán vị được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

permutability
- xem permuteĐộng từ BQT - Android App