Nghĩa của từ: permutation group

* đs.
nhóm hoán vị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error