Nghĩa của từ: permutation matrix

* đs.
ma trận hoán vị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error