Nghĩa của từ: perpendicular bisector

*
đường trung trực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App