Nghĩa của từ: persistency of vision

* vl.
quán tính thị giác

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App