Nghĩa của từ: perspective element

* đs.
các phần tử phối cảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error