Nghĩa của từ: pertain

*
thuộc về; có quan hệ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pertain /pə:'tein/
* nội động từ (+ to)
 - thuộc về, gắn liền với, đi đôi với
=joy pertains to youth+ niềm vui gắn liền với tuổi trẻ
 - thích hợp với
 - nói đến, có liên quan đến
Động từ BQT - Android App