Nghĩa của từ: perturbeb

*
bị nhiễu loạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

perturbeb
- bị nhiễu loạnĐộng từ BQT - Android App