Nghĩa của từ: phase equilibrium

* vl.
cân bằng pha

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App