Nghĩa của từ: phase factor

* xib.
hằng số pha, thừa số pha

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App