Nghĩa của từ: phase modulation

* xib.
sự biến điệu pha

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App