Nghĩa của từ: phenomenon

*
hiện tượng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

phenomenon /fi'nɔminən/
* danh từ, số nhiều phenomena /fi'nɔminə/
 - hiện tượng
 - sự việc phi thường, người phi thường; vật phi thường; người kỳ lạ, vật kỳ lạ
Động từ BQT - Android App