Nghĩa của từ: phi

*
phi (π)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

phi /fai/
* danh từ
 - Fi (chữ cái Hy lạp)
Động từ BQT - Android App