Nghĩa của từ: physical analogue

* mt.
mô hình vật lý

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App