Nghĩa của từ: physical magnitudes

* vl.
các đại lượng vật lý

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App