Nghĩa của từ: pictorial

*
có hình ảnh; trực quan

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pictorial /pik'tɔ:riəl/
* tính từ
 - (thuộc) tranh ảnh; diễn tả bằng tranh ảnh; có nhiều tranh ảnh
=a pictorial magazine+ một tờ báo ảnh
 - diễn đạt bằng hình tượng; nhiều hình ảnh; nhiều hình tượng sinh động (văn, cách mô tả...)
* danh từ
 - báo ảnh, hoạ báo
Động từ BQT - Android App