Nghĩa của từ: pilot signal

* xib.
tín hiệu [điều khiển, kiểm tra]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App