Nghĩa của từ: pilot survey

* tk.
điều tra sơ bộ, điều tra thăm dò

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App