Nghĩa của từ: pinned end

* Cơ.
đầu gàm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App