Nghĩa của từ: piston

* kỹ.
pittông

Nghĩa trong từ điển StarDict:

piston /'pistən/
* danh từ
 - (kỹ thuật) Pittông
Động từ BQT - Android App