Nghĩa của từ: pitching oscillation

* Cơ.
dao động dọc [dọc, chồng chành] (tàu biển, máy bay)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App