Nghĩa của từ: pivol

*
lõi, cột trụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pivol
- lõi, cột trụĐộng từ BQT - Android App