Nghĩa của từ: planar graph

* top.
đồ hình phẳng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error