Nghĩa của từ: plane at infinity

*
mặt phẳng ở vô tận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App