Nghĩa của từ: plane curve

* hh.
đường phẳng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error