Nghĩa của từ: plane of bending

*
mặt phẳng uốn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App