Nghĩa của từ: plane of homology

*
mặt phẳng thấu xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App