Nghĩa của từ: plane of perpectivity

*
mặt phẳng phối cảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App