Nghĩa của từ: plane of polarization

*
mặt phẳng phân cực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App